Ochrana osobných údajov

ROZSAH: Spoločnosť Eli Lilly Slovakia s.r.o. (ďalej „Lilly“) rešpektuje súkromie návštevníkov svojich webových stránok. Pozorne si prečítajte tento text, aby ste pochopili naše zásady použitia a zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi. Tieto zásady ochrany osobných údajov a „cookies“ stanovujú aké osobné údaje o Vás zhromaždíme alebo ktoré nám poskytnete a naše pravidlá používania „cookies“. Zásady ochrany osobných údajov a „cookies“ tejto webovej stránky platia iba pre prevádzku webových stránok a mobilných aplikácií, ktoré vlastní Lilly a jej pridružené spoločnosti („Lilly“), ktoré priamo odkazujú na toto vyhlásenie po kliknutí na Zásady ochrany osobných údajov a „cookies“ na tejto webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov a „cookies“ a dávate svoj súhlas:

(i) na použitie všetkých osobných údajov, ktoré od Vás zozbierame alebo ktoré nám poskytnete

(ii) a s používaním „cookies“ v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a „cookies“. Vaše používanie tejto webovej stránky alebo mobilnej aplikácie je tiež predmetom Podmienok používania a Vyhlásenia o autorských právach.

Takisto POSKYTUJETE SVOJ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM ÚDAJOV V USA AJ V INÝCH KRAJINÁCH. Vlastníkom a prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť Eli Lilly Slovakia s.r.o., ale naša webhostingová infraštruktúra tejto webovej stránky sa nachádza v USA a v Európe, a preto informácie, ktoré sa zbierajú alebo ktoré nám poskytujete, budú uchovávané v USA aj v Európe. Ako nadnárodná spoločnosť, Lilly zamestnáva pracovníkov, ktorí môžu mať prístup k Vašim údajom nachádzajúcim sa v týchto pobočkách, u predajcov a dodávateľov v iných krajinách. Úroveň zákonnej ochrany osobných informácií nie je vo všetkých krajinách rovnaká a nemusí mať taký ochranný charakter ako zákony na ochranu osobných údajov krajiny, kde žijete. Avšak za každých okolností budeme postupovať v súlade s príslušnými zákonmi, vrátane zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a vynaložíme primerané úsilie a bezpečnostné opatrenia, ako je to popísané i v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a „cookies“, v snahe, aby boli Vaše informácie v bezpečí. Používaním tejto stránky poskytujete svoj súhlas so zberom, uchovávaním a spracúvaním Vašich údajov v USA a iných krajinách, do ktorých budeme prenášať Vaše informácie v priebehu našich obchodných operácií.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do pridružených spoločností Lilly v USA. Eli Lilly & Company a jej pridružené spoločnosti dodržiavajú zásady založené rámcom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EU a USA (Privacy Shield), tak ako je stanovené Ministerstvom obchodu USA, ohľadom zhromažďovania, využívania a uchovávania osobných údajov pochádzajúcich z členských štátov Európskej Únie (EU).

Viac informácií o tom, ako Lilly nakladá v USA s osobnými údajmi pochádzajúcimi z EU ako aj o účeloch spracúvania osobných údajov nájdete v Oznámení Lilly o ochrane osobných údajov na základe Štítu na ochranu osobných údajov dostupného nastránkach www.lilly.com.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti Eli Lilly and Company a/alebo jej dcérskym spoločnostiam a spriazneným osobám v Spojených štátoch amerických (ďalej len „Lilly USA“). Aby toto poskytovanie prebiehalo v súlade s miestnymi zákonmi na ochranu osobných údajov a súkromia, rozhodla sa spoločnosť Lilly USA získať osvedčenie pre účasť v rámci ochranného štítu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „štít súkromia“).

Spoločnosť Lilly USA usiluje o to, aby Vaše osobné údaje boli spracované v súlade so zásadami štítu súkromia uvedenými v ustanovení článkov o oznamovacej povinnosti, možnosti voľby, zodpovednosti za ďalšie prenosy údajov, bezpečnosti, integrite údajov a účelovom obmedzení, o práve na prístup, odvolanie, o presadzovaní a zodpovednosti. Spoločnosť Lilly USA bude Vaše osobné údaje používať iba za účelom popísaným v tomto oznámení alebo na účel, ku ktorému následne udelíte svoj súhlas.

Ak bude spoločnosť Lilly USA chcieť použiť Vaše osobné údaje pre podstatne iné účely, umožníme Vám odvolať súhlas s takýmto používaním. alebo si od Vás v súvislosti s Vašimi prípadnými citlivými údajmi vyžiadame súhlas s takým použitím.

Spoločnosť Lilly USA môže Vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami za účelom, ktorý zodpovedá účelu podľa tohto oznámenia. Ak to bude vyžadované podľa ustanovení štítu súkromia, umožní Vám spoločnosť Lilly USA odvolať súhlas s použitím alebo si vyžiada Váš súhlas s takýmto použitím predtým, ako bude Vaše osobné údaje v prípade potreby zdieľať s tretími stranami ako prevádzkovateľmi osobných údajov. Spoločnosť Lilly USA môže byť aj naďalej zodpovedná za konanie niektorých tretích strán, pokiaľ tieto tretie strany spracovávajú Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý nezodpovedá zásadám štítu súkromia.

Spoločnosť Lilly USA môže byť tiež povinná oznamovať Vaše údaje na základe oprávnených žiadostí zo strany štátnych orgánov a vyhovieť žiadostiam bezpečnostných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní.

Pre účely presadzovania dodržiavania štítu súkromia podlieha spoločnosť Lilly USA vyšetrovacej a trestnoprávnej právomoci Federálnej obchodnej komisie USA. Viac informácií o štíte súkromia a náhľad osvedčenia spoločnosti Lilly nájdete na webových stránkach Federálnej obchodnej komisie USA pre štít súkromia.

V prípade akýchkoľvek otázok, obáv alebo sťažností ohľadom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Lilly USA, a to aj ohľadom Vašich práv na prístup, opravu, doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, sa, prosím, obráťte na Data Privacy Steward,  Eli Lilly Slovakia s.r.o. na adrese Panenská 6, Bratislava 811 03, Slovenská republika, alebo info_cz@lilly.com.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spoločnosť Lilly USA rieši Vašu sťažnosť, môžete zadarmo podať sťažnosť u Americkej arbitrážnej asociácie (American Arbitration Association), a to za použitia nasledujúcich kontaktných údajov:

American Arbitration Association (Americká arbitrážna asociácia)

Case Filing Services (Služby podateľne)

bezplatná linka: 001 877 495 4185

fax: 001 877 304 8457

casefiling@adr.org

 

S cieľom vyriešiť Vašu sťažnosť môžete tiež za určitých okolností využiť záväzné rozhodcovské konanie. Viac informácií ohľadom záväzného rozhodcovského konania nájdete na webových stránkach odboru amerického Ministerstva obchodu USA pre rámcové záležitosti štítu súkromia, Príloha I (Záväzná arbitráž).

„COOKIES“. Táto webová stránka využíva technológiu nazývanú „cookie“. „Cookie“ je informácia, ktorú náš webový server posiela Vášmu zariadeniu (vlastne Vášmu súboru prehliadača) vtedy, keď sa dostanete na našu webovú stránku. Keď sa na našu webovú stránku vrátite, bude vedieť rozpoznať, či máte vo svojom počítači jedno z našich „cookies“.

Podľa práva Slovenskej republiky musia podniky a organizácie, ktoré spravujú webové stránky na Slovensku, získavať súhlas od návštevníkov svojich webových stránok preto, aby mohli vo Vašom zariadení ukladať určité „cookies“; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača.

„Cookies“ tretej strany na našich stránkach. Lilly nepovoľuje tretím stranám umiestňovať vo Vašom počítači „cookies“ prostredníctvom tejto webovej stránky dovtedy, kým sa tieto „cookies“ neumiestňujú na našu žiadosť, kým nie sú pod našou priamou kontrolou a kým ich tretia strana nepoužíva a nemá k nim prístup inak ako je uvedené v týchto Zásadách.

Správa súborov „cookies“. Je možné, že táto webová stránka nebude správne fungovať alebo sa Vám správne nezobrazí, ak sa rozhodnete nepovoliť umiestňovanie „cookies“ vo Vašom počítači a určité funkcie, ako napríklad to, že sa môžete stať registrovaným používateľom, sa nezobrazia.

Ak nechcete mať vo svojom počítači tieto „cookies“, môžete ich odstrániť alebo zablokovať. Existujú rôzne metódy prezerania, odstraňovania alebo blokovania „cookies“ nastavených vo Vašom zariadení a závisia od prehliadača, ktorý používate. Väčšina prehliadačov Vám umožní regulovať Vaše osobné nastavenia vrátane používania „cookies“ v Možnostiach alebo Nastaveniach v menu prehliadača. Pre viac informácií o týchto funkciách a konkrétnych pokynoch pre Vás, pozrite pomocné informácie svojho prehliadača.

 

 ZHROMAŽĎOVANÉ A SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE. Prostredníctvom tejto webovej stránky bude Lilly zbierať o Vás rôzne informácie takto:

 „Cookies“. ”Cookies“ na tejto webovej stránke pomáhajú poskytovať webovej stránke ďalšie funkcie a pomáhajú nám presnejšie analyzovať využívanie stránok. Je potrebné, aby niektoré „cookies“ pre túto webovú stránku fungovali správne a aby už niektoré súbory „cookies“ boli nastavené. Iné „cookies“ (obvykle „cookies“ webovej analýzy) vyžadujú poskytnutie Vášho súhlasu predtým, ako ich umiestnime vo Vašom zariadení; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača. Poskytnutím svojho súhlasu súhlasíte s tým, aby sme umiestňovali tieto „cookies“ vo Vašom zariadení po dobu uvedenú nižšie.

Na tejto webovej stránke používame nasledujúce druhy „cookies“.

”Cookies“ na účely webovej analýzy. Ak poskytnete svoj súhlas, webová stránka nainštaluje „cookie“ vo Vašom zariadení , aby sa napomohlo presnosti štatistického programu. Profil sa môže podľa surfovacích zvyklostí užívateľa vytvoriť prostredníctvom tohto „cookie“ za použitia náhodne vygenerovaného identifikátora. Tieto profily používame na stanovenie všeobecných surfovacích vzorov našich užívateľov, ako napríklad na aké odkazy klikali alebo ktoré dokumenty si prezerali, čo nám pomáha udržiavať a rozširovať služby, ktoré poskytujeme. Toto „cookie“ ostane vo Vašom zariadení počas asi dvoch rokov aj potom, keď odídete z našich stránok, ak je nevymažete..

Relačné „cookies“. Keď surfujete po našej webovej stránke, stáva sa, že keď prechádzate zo stránky na stránku, musíme si pamätať Vaše technické údaje. Tieto technické údaje používame rôznymi spôsobmi na zlepšenie Vašich užívateľských skúseností, napríklad aby sme si pamätali Vaše záujmy a mohli zobraziť taký obsah, ktorý bude pre Vás najvhodnejší. Tieto krátkodobé „cookies“ neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie a ostanú tam iba dovtedy, kým zotrváte na našej stránke a neodídete z nej.

Trvalé alebo prihlasovacie „cookie“. Keď sa prihlásite do obmedzeného priestoru, môžeme na Vašom počítači nastaviť „cookie“, aby sme si zapamätali Vaše prihlasovacie údaje. Dá sa to využiť pre Vaše pohodlie, aby ste pri nasledujúcich návštevách nemuseli znovu poskytovať všetky prihlasovacie údaje. Toto „cookie“ môže ostať vo Vašom počítači na neurčito aj potom, keď z našej stránky odídete.

Identifikovateľné informácie, ktoré ste poskytli. Budeme o Vás zhromažďovať osobné údaje, ktoré Vás môžu identifikovať, ako Vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IP adresu (ak sa nemení), profesijné informácie a ďalšie podobné údaje („Vaše údaje“), ak nám ich dobrovoľne poskytnete. Môžete nám Vaše údaje poskytnúť prostredníctvom registračnej stránky, inak sa s nami spojiť alebo nám nechať oznámenie. Vždy môžete odmietnuť poskytnúť nám Vaše údaje (iba ak nejde o statickú IP adresu), ale môže to viesť k tomu, že nebudeme schopní poskytovať Vám určité informácie, produkty alebo služby. Na tejto stránke Vám jasne ukážeme, kedy budeme Vaše údaje zbierať.

Protokoly webového servera a webovej analýzy. Tak ako veľká väčšina internetových stránok, automaticky od Vás zbierame informácie o záznamoch webového servera (ako je to opísané v tomto odseku), keď navštevujete jednu z našich stránok na počítači, ktorý je hostiteľom našej webovej stránky (nazýva sa „webový server“). Webový server automaticky rozpoznáva niektoré neosobné údaje (okrem tých, ktoré sú konkretizované nižšie v časti IP adresy), ako napríklad Vašu IP adresu, dátum a čas Vašej návštevy na našej stránke, stránky, ktoré ste na našej webovej stránke navštívili, dĺžku času, ktorú ste na stránke strávili, webovú stránku, z ktorej ste prišli, druh prehliadača, ktorý používate (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome), druh operačného systému, ktorý používate (napr. Windows 10), názov domény a adresy Vášho poskytovateľa internetových služieb. Ak naša stránka používa „cookies“ (čo je opísané vyššie), webový server bude tiež tieto údaje zhromažďovať.

Často kontrolujeme informácie o záznamoch webového servera, aby sme zistili, či sú webové stránky navštevované a aby sme lepšie pochopili, ako návštevníci stránku používajú. Toto je všeobecne známe ako webová analýza a umožňuje nám udržiavať a zlepšovať naše služby. Okrem toho v prípade zneužitia systému môžeme tieto informácie využiť spolu s Vaším poskytovateľom internetových služieb a/alebo miestnymi orgánmi a vystopovať zdroj akéhokoľvek takéhoto zneužitia. Aby sa dala urobiť webová analýza, táto webová stránka používa anonymizované IP adresy a „cookies“, ako je to opísané v iných častiach týchto Zásad.

Webové majáky („web beacons“). Webový maják je zobrazenie na webovej stránke alebo v e-maile určené na vyhľadávanie prezeraných stránok alebo otvorených správ. Naše webové stránky môžu používať webové majáky (niekedy nazývané „pixel tag“, „single-pixel GIF“, „clear GIF“, „invisible GIF“, „jednopixelové gify“atď.) na zber prihlasovacích údajov webového servera.

IP adresy. Táto webová stránka používa adresy internetového protokolu (IP). IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču Vaším poskytovateľom internetových služieb preto, aby ste mali prístup na internet. Obvykle sa IP adresa mení zakaždým, keď sa pripojíte k internetu (je to „dynamická“ adresa). Všimnite si však, že ak máte širokopásmové pripojenie, je v závislosti od Vašich osobných okolností možné, že Vaša IP adresa, ktorú si zapamätáme alebo možno aj „cookie“, ktoré používame, môže obsahovať informácie, ktoré môžu byť pokladané za identifikovateľné. Je to preto, že u niektorých širokopásmových pripojení sa Vaša IP adresa nemení (je „statická“) a môže sa dať do súvislosti s Vaším osobným počítačom.

Ak nám poskytnete vaše osobné údaje, môžeme ich spojiť s informáciami, ktoré sme o vás získali od tretích strán za rovnakým účelom. Používaním tejto webovej stránky a poskytnutím osobných údajov súhlasite so spracúvaním týchto informácií spôsobom uvedeným v tomto dokumente. 

POUŽÍVANIE A ZVEREJŇOVANIE. Vaše údaje využijeme na reagovanie na požiadavky, ktoré môžete občas voči nám uplatňovať a občas môžeme využiť Vaše údaje na lepšie pochopenie Vašich potrieb a na zdokonalenie produktov a služieb našich webových stránok.

IP adresy sa používajú ako súčasť prihlasovacích údajov webového servera, ako bolo uvedené vyššie. Vašu anonymizovanú IP adresu používame na hlásenie o používaní stránok a ako pomoc pri zdokonaľovaní webovej stránky a mobilných aplikácií, ako bolo uvedené v časti o záznamoch webového servera a o webovej analýze. Vašu IP adresu (ak je statická) môžeme tiež použiť na personalizáciu obsahu poskytovaného na webovej stránke a v mobilných aplikáciách. Uchovávame IP adresy a ak sú to statické IP adresy, uchovávame ich spolu s Vašimi údajmi.

O vaše údaje sa môžeme deliť so zástupcami, zmluvnými dodávateľmi alebo partnermi Lilly v súvislosti so službami, ktoré tieto fyzické alebo právnické osoby vykonávajú pre Lilly alebo spolu s ňou. Títo zástupcovia, dodávatelia alebo partneri nesmú dané údaje používať žiadnym iným spôsobom ako je poskytovanie služieb pre Lilly alebo služieb, na ktorých spolupracujú spolu s Lilly (napríklad niektoré naše produkty boli vyvinuté a uvedené na trh prostredníctvom spoločných dohôd s inými spoločnosťami). Môžeme napríklad Vaše údaje poskytnúť zástupcom, dodávateľom alebo partnerom pre hosting našich databáz, služby spracovania údajov alebo aby Vám mohli e-mailom posielať informácie, ktoré ste žiadali. Lilly žiada, aby títo dodávatelia predkladali zmluvné záruky na dodržiavanie povinností pri ochrane bezpečnosti a osobných údajov, ktoré budú aspoň také prísne ako záruky stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a „cookies“.

Vaše informácie budeme uchovávať iba v takom rozsahu a tak dlho, ako je to potrebné v súlade s Vaším súhlasom s ich používaním, ako je to uvedené vyššie, fungovaním stránky alebo so službou ponúkanou na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii.

Lilly si vyhradzuje právo deliť sa o vaše informácie, aby mohla reagovať na riadne schválené požiadavky vládnych orgánov na informácie alebo v prípadoch, keď to vyžaduje zákon. Sem patrí poskytovanie informácií pre účely vyšetrovania podvodov a ochrany proti terorizmu. Vo výnimočne zriedkavých prípadoch, keď je problémom národná, štátna alebo firemná bezpečnosť, Lilly si vyhradzuje právo deliť sa s príslušnými vládnymi orgánmi o celú databázu návštevníkov a zákazníkov.

Vaše údaje môžeme poskytovať aj tretej strane v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom činnosti webovej stránky, s ktorou údaje súvisia a v tom prípade budeme požadovať, aby každý takýto kupujúci súhlasil s tým, že bude spracúvať Vaše údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a „cookies“. Všetky tretie strany, s ktorými sa o údaje budeme deliť (okrem vládnych agentúr, u ktorých je zverejňovanie vyžadované zákonom), budú zmluvne povinné poskytovať aspoň takú vysokú úroveň ochrany osobných údajov, ako je úroveň poskytovaná podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a „cookies“.

Do Not Track (nesleduj)

Niektoré webové prehliadače môžu na webové stránky prenášať signály „do-not-track“, s ktorými prehliadač komunikuje. Webové servery spoločnosti Lilly na tieto signály v súčasnosti nereagujú.

 

MOŽNOSTI VOĽBY

Oprava Vašich údajov. Táto webová stránka Vám môže poskytnúť možnosť upravovať informácie vo Vašich údajoch užívateľského účtu, ktoré ste nám poskytli pri registrácii. Ak túto možnosť neposkytne, môžete okrem toho požiadať o odstránenie svojho užívateľského účtu, o zmeny v ňom alebo vo Vašich údajoch tak, že sa skontaktujete s pracovníkom pre ochranu osobných údajov (Data Privacy Officer – použite kontaktné údaje uvedené nižšie). Údaje v účte obsiahnuté alebo iné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré nie sú obsahom Vášho užívateľského účtu, ako napríklad príspevky, ktoré sa môžu objaviť na našich fórach, môžu naďalej ostať na našej webovej stránke podľa nášho uváženia (iné ako Vaše údaje) aj vtedy, keď bude Váš užívateľský účet odstránený.

Prístup k službám a odhlásenie z nich. Lilly bude rešpektovať Vaše marketingové a komunikačné preferencie. Môžete kedykoľvek odhlásiť príjem našich komerčných e-mailov tým, že splníte odhlasovacie pokyny v našich komerčných e-mailoch. Môžete tiež požiadať o odstránenie Vašich údajov z ktoréhokoľvek alebo zo všetkých našich kontaktných zoznamov, požiadať o vymazanie svojho užívateľského účtu alebo posielať nám svoje otázky o uchovávaní a používaní Vašich údajov e-mailom na adresu info_cz@lilly.com  alebo písomne na nasledujúcu adresu:

Data Privacy Steward , Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Panenská 6

Bratislava

811 03, Slovenská republika

V priebehu aktualizácie našich zoznamov, môžete aj naďalej dostávať materiály..

 

ZABEZPEČENIE. Prenos informácií internetom nie je bohužiaľ celkom bezpečný. Hoci urobíme maximum, aby sme Vaše údaje ochránili, nemôžeme zaručiť zabezpečenie Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku. Každý prenos je na Vaše vlastné riziko. Lilly využíva svoje vlastné regionálne hostingové centrá a centrá tretej strany (pozri časť o „Medzinárodných prenosoch“), ktoré využívajú bezpečnostné opatrenia zabezpečujúce priemyselný štandard ochrany Vašich údajov. Tieto regionálne centrá ukladajú Vaše údaje do databáz, ktoré sú chránené bezpečnostnými bránami Firewall a softvérom na zisťovanie narušenia. Oblasti tejto webovej stránky zhromažďujúce Vaše údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete, používajú primeranú bezpečnostnú ochranu určenú na zabezpečenie týchto informácií.

 

MEDZINÁRODNÝ PRENOS. Vaše údaje sa môžu prenášať v medzinárodnom meradle medzi globálnymi pobočkami spoločnosti Lilly, jej obchodnými partnermi, zmluvnými dodávateľmi a agentmi tak, ako to je stanovené v časti „Používanie a zverejňovanie“ týchto Zásad ochrany osobných údajov a „cookies“. Okrem toho hostiteľom všetkých webových stránok spoločnosti Lilly sú spoločnosť Lilly alebo tretie strany v regionálnych hostingových centrách. To znamená, že Vaše údaje ako aj neosobné informácie, ktoré poskytujete, sa do týchto hostingových centier automaticky prenášajú na spracovanie.

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Neplnoletí. Musíte si uvedomiť, že táto webová stránka nie je určená ani navrhnutá tak, aby priťahovala osoby mladšie ako 18-ročné. Nezbierame osobne identifikovateľné informácie od osôb, o ktorých skutočne vieme, že sú to osoby mladšie ako 18-ročné.

Citlivé údaje. Táto webová stránka zbiera a spracúva osobné informácie, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, údaje týkajúce sa zdravia, pohlavného života alebo trestného postihu a iné citlivé údaje iba s Vaším výlučným pripojeným súhlasom a iba v rozsahu nevyhnutnom pre fungovanie stránky alebo služby ponúkanej na tejto webovej stránke.

Odkazy na iné stránky. Jednou z výhod pre našich zákazníkov je, že táto webová stránka  môže obsahovať odkazy na množstvo stránok, o ktorých sme presvedčení, že ponúkajú užitočné informácie. Zásady a postupy, ktoré sme tu opísali, sa na tieto stránky nevzťahujú. Navrhujeme, aby ste kvôli informáciám o ich osobných údajoch, bezpečnosti, zbere dát a zásadách distribúcie kontaktovali priamo dané stránky. Lilly nemôže niesť zodpovednosť za konanie týchto tretích strán, ani za obsah ich stránok.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov a „cookies“ tejto webovej stránky. Z času na čas môžeme Zásady ochrany osobných údajov a „cookies“ tejto webovej stránky aktualizovať a po ich aktualizácii sprístupníme na tejto stránke aktualizované oznámenie. S Vašimi osobnými údajmi budeme vždy zaobchádzať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov platnými v čase zberu týchto informácií. Vaše údaje nebudeme žiadnym spôsobom inak fyzicky používať dovtedy, kým Vás na to neupozorníme a nedáme Vám možnosť vyjadriť námietky.

Posledná aktualizácia: marec 2017

Kontaktné informácie

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov a „cookies“ alebo našej webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adresu info_cz@lilly.com alebo nám píšte na adresu:

Data Privacy Steward , Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Panenská 6

Bratislava

811 03, Slovenská republika