Iniciatívy

spoločnosti Lilly proti falšovaniu liekov

Medzi základnými hodnotami spoločnosti Lilly je na prvom mieste vždy bezpečnosť pacienta. Preto má Lilly celosvetový tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú falzifikátmi a bojom proti nim. Náš tím môže podniknúť okamžité kroky na ochranu pacientov proti falzifikátom, pretože spája skúsenosti a aktivity z rôznych oblastí našej spoločnosti vrátane: výroby, skúšobných laboratórií, oddelenia bezpečnosti, oddelenia predaja, právnického oddelenia a ďalších.

Komplexný prístup

Celosvetová hrozba falšovania liekov vyžaduje celistvý a komplexný prístup

  • snažíme sa lepšie zabezpečiť a sledovať dodávateľský reťazec celosvetovo
  • pomáhame vytvoriť silnú právnu štruktúru na odradenie ľudí od nezákonnej činnosti
  • zabezpečiť primerané sankcie
  • budujeme kapacity pre lepšie presadzovanie
  • snažíme sa o rozvinutejšiu spoluprácu súkromného a verejného sektora a
  • posilňujeme medzinárodnú spoluprácu.

Partneri

Spolupracujeme s regulačnými orgánmi, vládnymi a colnými úradmi, aby sme pomohli úradníkom identifikovať a zastaviť dovoz falzifikátov na Slovensko. Spoločnosť Lilly spolupracuje s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní po celom svete, aby mohla lokalizovať a zadržať falšovateľov a tých, ktorí zámerne spôsobujú pohyb falzifikátov po celom svete.

Na zastavenie falšovania musíme spájať snahy vlád, pacientskych organizácií, zdravotníckej siete a výrobcov. Úspech dosiahneme iba vtedy, keď budeme pracovať spoločne - a globálne.

Vzdelávanie a osveta

Medzinárodné vzdelávacie snahy spoločnosti Lilly informujú ľudí s rozhodovacími právomocami a zdravotníckych pracovníkov o existujúcom skutočnom nebezpečenstve. Spoločnosť Lilly spojila svoje sily s mimovládnymi organizáciami, ako napr. Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Svetovou asociáciou zdravotníckych pracovníkov (WHPA), Svetovou colnou organizáciou (WCO), Európskou federáciou asociácií farmaceutického priemyslu (EFPIA) a s ďalšími, aby upozornila pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vládnych úradníkov na alarmujúce globálne trendy v distribúcii falšovaných liekov. Musíme si túto hrozbu plne uvedomiť, s cieľom vytvoriť medzinárodné úsilie na boj s rastúcou technologickou prepracovanosťou a schopnosťami dnešných falšovateľov.