Upozornenie o autorských právach

Všetko, čo si čítate alebo prehliadate na tejto stránke, podlieha autorskému právu, alebo je inak chránené a je vlastníctvom spoločnosti  Eli Lilly and Company Limited (“Lilly”) alebo tretej strany, ktorá spoločnosti Lilly poskytla licenciu alebo právo používať tento materiál. Pokiaľ to nebude výslovne uvedené, nič z toho, čo si na tejto stránke čítate alebo prehliadate, sa nesmie kopírovať ani používať, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Lilly.

Pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme vám súhlas k tlači jednotlivých strán z tejto internetovej stránky pre vaše vlastné osobné, nekomerčné používanie pri zisťovaní informácií o službách alebo produktoch ponúkaných spoločnosťou Lilly alebo pre  vaše nekomerčné používanie v súvislosti s lekárskou starostlivosťou a vzdelávaním. Ak ste zdravotnícky pracovník, alebo poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti, môžete si jednotlivé strany tejto internetovej stránky vytlačiť a poskytnúť materiály a informácie aj iným, pokiaľ nie je uvedené inak.  Neudeľuje sa vám žiadne ďalšie povolenie na licencovanie, predaj, uchovávanie, zmenu, úpravu alebo tvorbu druhotných diel z týchto materiálov. Toto udelenie súhlasu nie je prevodom vlastníckeho práva a na základe tohto oprávnenia nesmiete:

  • používať tieto materiály na žiadne komerčné účely ani na žiadnu verejnú prezentáciu
  • odstrániť z týchto materiálov copyright, ochrannú známku ani iné vlastnícke zápisy
  • "odzrkadľovať" materiály na žiadnom inom serveri.

Neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia o tom, že materiály zobrazené na tejto internetovej stránke neporušujú práva tretích strán.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky logá, mená, dizajny a značky na tejto internetovej stránke sú ochranné značky, vlastnené alebo používané pod licenciou spoločnosťou Lilly. Používanie, alebo zneužívanie ktorejkoľvek značky alebo inej informácie je prísne zakázané. Nič obsiahnuté v tomto dokumente nemá byť interpretované ako udelenie akejkoľvek licencie, alebo práva na základe implikácie, už prerokovanej záležitosti, alebo inak, v rámci patentu, ochrannej známky, alebo iného práva duševného vlastníctva spoločnosti Lilly, alebo akejkoľvek tretej strany. Ak nie je výslovne uvedené vyššie, nič obsiahnuté v tomto dokumente nemožno vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie, alebo práva v súlade s copyrightom spoločnosti Lilly.

Vaše používanie tejto internetovej stránky sa tiež riadi Všeobecnými obchodným podmienkami, Prehlásením o ochrane súkromia a Podmienkami zobrazovania Cookies.