Etika a compliance

V spoločnosti Lilly sme oddaní dodržiavaniu najvyšších štandardov správania spoločnosti vo všetkých obchodných záležitostiach na celom svete. Náš globálny program etiky a compliance podporuje tento záväzok a je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky externé požiadavky vrátane kódexov vydaných Medzinárodnou federáciou farmaceutických výrobcov a Európskou federáciou farmaceutických spoločností a asociácií (EFPIA) a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) v Slovenskej republike. 

Základné hodnoty integrity, dokonalosti a rešpektu k ľuďom spoločnosti Lilly poskytujú základ pre tento program a naďalej riadia všetko, čo dnes robíme.

Základné prvky nášho programu etiky a compliance zahŕňajú nasledovné:

Dohľad

Náš viceprezident pre etiku a compliance podáva správy výboru predstavenstva spoločnosti Lilly pre verejný poriadok a dodržiavanie predpisov, ako aj generálnemu riaditeľovi. Tento človek vyvíja, riadi a sleduje program riadiaci rôznorodú organizáciu, ktorá funguje v celej spoločnosti vo všetkých geografických oblastiach.  

Výbor pre compliance a riadenie podnikových rizík, ktorý zahŕňa vedúcich obchodných a funkčných oddelení, zabezpečuje dohľad nad programom etiky a compliance a program riadenia podnikových rizík. Viceprezident pre etiku a compliance poskytuje štvrťročné správy o oboch programoch tomuto výboru a výboru verejného poriadku a dodržiavania predpisov predstavenstva. Predstavenstvo každý rok dostane správu o stave dodržiavania pravidiel a skontroluje plán riadenia podnikových rizík.

Písomné štandardy

Červená kniha, náš kódex podnikania, je deklaráciou princípov usmerňujúcich našu činnosť. Tieto princípy sú založené na 11 firemných politikách a sú v súlade s firemnými hodnotami integrity, dokonalosti a rešpektu k ľuďom. Naše globálne postupy, štandardy a školenia sú v súlade s Kódexom podnikania a každý zamestnanec nesie zodpovednosť za prijímanie morálnych rozhodnutí, aby sme získali a udržali si dôveru ľudí, ktorým slúžime.

Vzdelávanie a školenie

Od všetkých zamestnancov vyžadujeme priebežné školenie o Červenej knihe, súvisiacich zásadách a postupoch a príslušných právnych predpisoch pre konkrétne role. Zamestnanci v niektorých funkciách a kľúčových rizikových oblastiach môžu dostať cielené školenie.

Komunikácia

Aktívne podporujeme otvorenú komunikáciu na všetkých úrovniach organizácie. Naši zamestnanci chápu, že majú povinnosť ozvať sa, keď majú otázky alebo obavy z možného porušenia či neetického správania, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť Lilly alebo ľudí, ktorým slúžime. Od našich vedúcich pracovníkov sa očakáva, že budú podporovať a propagovať túto otvorenú komunikáciu. Zamestnanci môžu hlásiť obavy vedúcim pracovníkom spoločnosti, ako aj oddeleniu ľudských zdrojov, etiky a compliance alebo právnemu oddeleniu. Prevádzkujeme telefónnu linku, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne pre zamestnancov a verejnosť na celom svete, v súlade s miestnymi zákonmi online na stránke Lilly EthicsPoint. K dispozícii sú prekladateľské služby a hlásenie je možné podať anonymne.

Audit a monitorovanie

Priebežne posudzujeme, vyhodnocujeme, monitorujeme a vykonávame audit dodržiavania programu etiky a compliance a súvisiacich zásad a postupov. Zistenia nahlasujeme vedúcim predstaviteľom, miestnym manažérom a výborom pre riadenie a správu spoločnosti.

Reakcia na potenciálne porušenia

Všetky správy o potenciálnych porušeniach vyšetrujeme pomocou štandardného postupu. Ak došlo k porušeniu, individuálnym vyhodnotením každého prípadu určíme primerané disciplinárne dôsledky. Taktiež kontrolujeme procedúry, procesy a obchodné postupy, aby sme zistili, či sú potrebné zmeny, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu. 

Okrem programu etiky a compliance udržujeme samostatné globálne programy ochrany osobných údajov a bioetiky. Náš globálny program ochrany osobných údajov je navrhnutý tak, aby chránil a rešpektoval osobné údaje ľudí, ktorí pracujú s našou spoločnosťou, produktami, mobilnými aplikáciami, digitálnymi službami a webovými stránkami. Náš bioetický program je určený na ochranu práv a zdravia pacientov a účastníkov klinických skúšaní, rovnako ako integritu vedy, ktorá stojí za našimi produktami.

Transparentnosť

Naše skúsenosti nás učia, že transparentnosť našej činnosti nám pomáha budovať dôveru u našich partnerov. Transparentnosť nás tiež chráni proti korupcii a neetickým obchodným praktikám. Ak budeme počúvať a otvorene reagovať na obavy našich partnerov, môžeme zlepšiť svoju transparentnosť aj spôsob podnikania.

V súlade s politikou spoločnosti Lilly zameranou na sprístupňovanie informácií sme sa stali prvou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá dobrovoľne spustila online register klinických skúšaní. Od r. 2002 spoločnosť Lilly zaregistrovala všetky klinické skúšania fázy II, fázy III a fázy IV, ktoré sponzorovala a organizovala kdekoľvek na svete a ktoré začali 15. októbra 2002 alebo po tomto dátume, na www.clinicaltrials.gov. Okrem toho začala spoločnosť Lilly registrovať všetky klinické skúšania fázy I, ktoré začali 1. októbra 2010 alebo po tomto dátume.

Okrem toho sme presvedčení, že transparentnosť podnikateľských praktík zahrňujúcich finančné odmeny alebo iné formy ohodnotenia pre lekárov je základom pre budovanie dôvery. Chápeme, že ak sa tieto platby vnímajú ako utajené, môžu byť nesprávne pochopené. V dôsledku toho sme v snahe o pokrok v medicíne urobili niekoľko krokov v oblasti poskytovania informácií o dôležitých aspektoch našej interakcie s hlavnými partnermi.

Lilly si veľmi cení partnerstvá, ktoré nám pomáhajú v našej práci. Taktiež vďaka nim môžeme objavovať a poskytovať inovatívnu medicínu umožňujúcu ľuďom žiť dlhší, zdravší a aktívnejší život. Naša spoločnosť spolupracuje s pacientskými organizáciami s ohľadom na prospech pacienta a v súlade s Kódexom správnej praxe Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácie a integritou nášho podnikania.

Za účelom zvýšenia transparentnosti zverejňuje naša spoločnosť pravidelne zoznam európskych pacientských organizácií, ktoré podporujeme.

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Transparentnosť v oblasti platieb zdravotníckym odborníkom a zdravotníckym organizáciam

Farmaceutický priemysel v celej Európe sa prostredníctvom Kódexu transparentnej spolupráce zaviazal zverejňovať informácie o svojich finančných vzťahoch so zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami.

Špičková klinická prax vyžaduje spoluprácu a expertízu mnohých skupín: lekárov, pacientskych organizácií, akademikov, zdravotníckych organizácií a výrobcov nových liekov a zdravotníckej techniky. Spolupráca farmaceutického priemyslu a týchto dôležitých odborníkov prináša tri hlavné výhody:

  1. v prvom rade umožňuje vznik nových liekov

  2. poskytovanie dôležitého zdravotnického vzdelávania , aby lieky boli využívané zodpovedajúcim spôsobom

  3. zapracovanie existujúcich liečebných postupov do reality bežného života a pochopenie nenaplnených potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V týchto vzťahoch je dôležitá transparentnosť, aby sme pomohli ukázať, že prvoradým cieľom našej kolektívnej snahy je blaho pacienta. U nás v spoločnosti Lilly si veľmi vážime naše vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi a zariadeniami a plne podporujeme rozhodnutie Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií EFPIA zverejňovať podrobnosti o platbách a prevodoch hodnôt týmto ľuďom či organizáciám. Tieto údaje sú jednotlivo zverejňované od začiatku roka 2016 a budú každoročne aktualizované.

O Kódexe

Kódex transparentnej spolupráce Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (schválený v júni 2013) vyžaduje od každej spoločnosti, ktorá je členom EFPIA, aby zverejňovala: poplatky za služby a platby za poradenstvo, náhradu nákladov na aktivity ako napríklad práca v dozornej rade a účasť na odborných podujatiach (vrátane registračných poplatkov a nákladov na cestovanie a ubytovanie), prevody hodnôt na účely výskumu a rozvoja, ako aj granty a dary zdravotníckym organizáciám.

Zákony na ochranu osobných údajov vyžadujú, aby spoločnosti získali od zdravotníckeho odborníka súhlas so zverejnením jeho / jej mena spolu so súvisiacimi prevodmi hodnôt. Ak zdravotnícky odborník svoj súhlas na zverejnenie neposkytne, spoločnosť Lilly zverejní súvisiace platby a prevody hodnôt v súhrnnej forme bez konkrétnych mien.

Ďalšie informácie o Kódexe transparentnej spolupráce nájdete na webových stránkach Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu a akékoľvek otázky týkajúce sa implementácie kódexu v spoločnosti Lilly prosím smerujte na info_cz@lilly.com.

Prehľady a metodiky zverejnených dát:

2017 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce, metodika zverejnených dát

2018 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce, metodika zverejnených dát

2019 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce, metodika zverejnených dát

2020 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce, metodika zverejnených dát

Pre prístup k Lilly dátam transparentnej spolupráce pre členské krajiny EFPIA, prosím kliknite tu: http://www.aifp.sk/sk/etika-transparentna-spolupraca/

PP-MG-SK-0020